Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2016

Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi

Hình ảnh
Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi
Đáp án: Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: ở thủy tức khi trưởng thành chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển để tạo thành tập đoàn.